yazilimweb tasarim

POLITIKA PRIVATNOSTI

Registar ugovora jednostavne nabave za 2024. godinu

Potvrda Ministarstva financija o učitanom financ. izvještaju

Referentna stranica 2023

Bilješke uz Financijsko izvješće za 2023.g.

Obrasci financijskih izvještaja-završni 2023

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu

Financijski plan za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu

OBRALOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

PLAN NABAVE ZA 2024. GODINU

Druge izmjene i dopune plana nabave za 2023.godinu

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama

Druge izmjene i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića „Tratinčica” Grubišno Polje za 2023. godinu

Obrazloženje Drugih izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića „Tratinčica” Grubišno Polje za 2023. godinu

Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2023./2024.

Godišnje izvješće o ostvarivanju Plana i programa rada za pedagošku godinu 2022./2023.

Upitnik za samoprocjenu sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama - ostvareni postoci

Upitnik za samoprocjenu sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu

Pravilnik o radu Dječjega vrtića Tratinčica Grubišno Polje

I. Izmjene i dopune plana nabave za 2023.godinu

Obrazloženje I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023

I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2023.

Registar ugovora jednostavne nabave za 2023. godinu

Potvrda Ministarstva financija o učitanom financijskom izvještaju 2022.

Bilješke uz financijsko izvješće za 2022. godinu

Referentna stranica - završni financijski izvještaj za 2022.

Završni izvještaj za 2022.

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2022.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Plan klasifikacijskih oznaka

Plan nabave za 2023. godinu

Financijski plan za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

Obrazloženje Financijskog plana za 2023. godinu

Pravilnik o plaćama Dječjega vrtića Tratinčica Grubišno Polje

Treće izmjene i dpoune Plana nabave za 2022.godinu

Druge izmjene i dopune Financijskog plana za 2022.g.

Kurikulum za razdoblje pedagoških godina od 2022./2023. do 2026./2027.

Godišnji Plan i program rada za pedagošku godinu 2022./2023

Godišnje izvješće o ostvarivanju Plana i programa rada za pedagošku godinu 2021./2022

Druge izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2022. godinu

Prve izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu

Prve izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu

Registar ugovora jednostavne nabave za 2022. godinu

Bilješke uz Financijski izvještaj za 2021. godinu

Referentna stranica Financijskog izvještaja za 2021. godinu

Financijski izvještaj za 2021. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Financijski plan za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu

Plan nabave Dječjega vrtića“Tratinčica“ Grubišno Polje za 2022. godinu

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjega vrtića Tratinčica Grubišno Polje

Procedura o izdavanju i obračunu putnih naloga

Procedura o blagajničkom poslovanju

Odluka o visini blagajničkog maksimuma

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22)

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka 2018.

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka 2018Odluka o proceduri naplate prihoda

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: Odluka o proceduri naplate prihoda u Dječjem vrtiću Tratinčica Grubišno Polje.


 

Službenik za informiranje

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: Službenik za informiranje.


Obavijest o načinu ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: Obavijest o načinu ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.


Zahtjev za pristup informacijama

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: Zahtjev za pristup informacijama


Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: Zahtjev za ponovnu uporabu informacija.

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje:Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić"Tratinčica"Grubišno Polje

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: ZAHTJEV ZA UPIS


Pravilnik o upisu djece

Pravilnikom o upisu djece (u nastavku teksta: Pravilnik) uređuje se postupak upisa djece u Dječji vrtić "Tratinčica" Grubišno Polje (u nastavku teksta: Vrtić), način organiziranja i ostvarivanja programa predškolskog odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi, te prava i obveze roditelja, odnosno skrbnika djece-korisnika usluga Vrtića.

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: Pravilnik o upisu djece.


Odluka o o utvrđivanju ekonomske cijene programa Dječjeg vrtića"Tratinčica"Grubišno Polje

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: Odluka o utvrđivanju ekonomske cijene programa.

Izjava o nepostojanju sukoba interesa - članak 13. Zakona o javoj nabavi

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN broj:83/11,90/11,143/13) objavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima Dječji vrtić "Tratinčica" Grubišno Polje ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.


Statut Dječjega vrtića "Tratinčica" Grubišno Polje

Statutom Dječjega vrtića "Tratinčica" Grubišno Polje (u daljem tekstu: Statut) uređuju se statusna obilježja, odnosi Grada Grubišnoga Polja, kao osnivača, i Dječjega vrtića "Tratinčica" Grubišno Polje (u daljem tekstu: Vrtić), djelatnost, pružanje usluga, unutarnje ustrojstvo i način rada Vrtića, tijela i njihova nadležnost u upravljanju Vrtićem, uvjeti za obavljanje poslova radnika u Vrtiću, imovina i financijsko poslovanje, javnost rada, poslovna tajna, zaštita osobnih podataka, ostvarivanje prava na pristup informacijama, zaštita okoliša, te druga važna pitanja glede rada i poslovanja Vrtića.

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: Statut Dječjega vrtića Tratinčica Grubišno Polje